pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/N1-rau-sach-thuy-canh-3298.html?lang=vi-vn&keytemp=rau-sach-thuy-canh&id=3298--
-Rau sạch thủy canh-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

THỐNG KÊ
Rau sạch thủy canh

&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px;">Rau sạch thủy canh</span> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px;">Cập nhật l&uacute;c 14:12, Thứ Năm, 14/11/2013 (GMT+7)</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>Với c&aacute;c quốc gia hiện đại, trồng rau thủy canh đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ, nhất l&agrave; với những loại rau ăn l&aacute; ngắn ng&agrave;y. C&oacute; hai phương ph&aacute;p trồng thủy canh thường được sử dụng l&agrave; thủy canh tĩnh v&agrave; thủy canh hồi lưu. Ở Đ&agrave; Lạt, cả hai phương ph&aacute;p thủy canh n&agrave;y đều được n&ocirc;ng d&acirc;n &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; cho năng suất cao.</strong></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"> <table align="center" width="550"> <tbody> <tr> <td style="font-family: arial, sans-serif; margin: 0px;"><img alt="Rau x&agrave; l&aacute;ch trồng thủy canh hồi lưu" src="http://baolamdong.vn/dataimages/201311/original/images950462_Trang3.1.JPG" style="width: 550px; min-height: 355px; float: center;" /></td> </tr> <tr> <td style="font-family: arial, sans-serif; margin: 0px;">Rau x&agrave; l&aacute;ch trồng thủy canh hồi lưu</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">Trang trại của gia đ&igrave;nh anh Mai Văn Khẩn, H&ograve;n Bồ, phường 12, Đ&agrave; Lạt l&agrave; nơi trồng rau thủy canh tĩnh với số lượng lớn. Thủy canh tĩnh với trang trại của anh được ứng dụng trong c&aacute;c th&ugrave;ng xốp b&igrave;nh thường. Trong th&ugrave;ng l&oacute;t nilon đen, được chứa đầy dung dịch pha sẵn c&aacute;c dưỡng chất cần thiết. Rau được đưa v&agrave;o c&aacute;c hộp nhựa nhỏ đ&atilde; nhồi sẵn gi&aacute; thể, đặt trong c&aacute;c lỗ nhỏ kho&eacute;t sẵn tr&ecirc;n nắp th&ugrave;ng xốp. Trong dung dịch đầy nước đ&oacute;, những c&acirc;y l&ocirc; l&ocirc; xanh, Romance lớn h&agrave;ng ng&agrave;y. Mỗi khi c&oacute; t&igrave;nh trạng c&acirc;y chậm ph&aacute;t triển hay c&oacute; biểu hiện lạ, người chăm s&oacute;c cần đo lại độ chuẩn của dung dịch, tăng hoặc giảm lượng dưỡng chất cung cấp cần thiết.&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">Anh Khẩn cho hay: &ldquo;Trồng rau thủy canh n&agrave;y c&acirc;y ph&aacute;t triển tốt, năng suất cao, hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; s&acirc;u bệnh. C&acirc;y sạch tuyệt đối v&igrave; kh&ocirc;ng d&iacute;nh đất c&aacute;t, khi thu hoạch chỉ việc nhấc c&acirc;y l&ecirc;n, cắt gốc v&agrave; đ&oacute;ng bao b&igrave; l&agrave; c&oacute; thể xuất h&agrave;ng&rdquo;.&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">Kh&aacute;c với trang trại của anh Khẩn, trang trại của &ocirc;ng Vương Đ&igrave;nh Phi, Th&aacute;nh Mẫu, phường 7 lại &aacute;p dụng hệ thống canh t&aacute;c thủy canh hồi lưu. Thủy canh hồi lưu hiện đang l&agrave; phương ph&aacute;p canh t&aacute;c ti&ecirc;n tiến nhất v&agrave; đồng thời đ&ograve;i hỏi kỹ thuật chăm s&oacute;c cao. Hệ thống ống bằng polime được đặt tr&ecirc;n c&aacute;c gi&aacute; c&aacute;ch mặt đất khoảng 80cm, tr&ecirc;n th&acirc;n ống kho&eacute;t c&aacute;c lỗ nhỏ đủ đặt hộp nhựa chứa c&acirc;y. C&aacute;c ống đều được nối th&ocirc;ng với nhau đồng thời th&ocirc;ng với một bể chứa dung dịch nước v&agrave; dưỡng chất nu&ocirc;i dưỡng c&acirc;y. Một m&ocirc; tơ nhỏ đưa nước lu&acirc;n lưu qua hệ thống ống nu&ocirc;i dưỡng c&acirc;y. Do c&oacute; luồng nước k&iacute;ch th&iacute;ch bộ rễ, c&acirc;y trồng bằng phương ph&aacute;p thủy canh hồi lưu ph&aacute;t triển nhanh hơn, thời gian thu hoạch được r&uacute;t ngắn từ 3-5 ng&agrave;y so với trồng rau tr&ecirc;n đất.&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">Gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Phi đ&atilde; trồng li&ecirc;n tiếp 3 vụ rau ăn l&aacute;, chủ yếu l&agrave; x&agrave; l&aacute;ch c&aacute;c loại. &Ocirc;ng Phi cho biết: &ldquo;Rau trồng bằng thủy canh hồi lưu lớn nhanh, c&acirc;y đẹp, gia đ&igrave;nh t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ d&ugrave;ng nước sạch v&agrave; chất dinh dưỡng h&ograve;a tan. C&oacute; điều trồng bằng phương ph&aacute;p n&agrave;y dễ m&agrave; kh&oacute; v&igrave; phải đảm bảo kỹ thuật tuyệt đối do hệ thống nước hồi lưu, chỉ cần một c&acirc;y c&oacute; bệnh l&agrave; tất cả c&aacute;c c&acirc;y kh&aacute;c sẽ ng&atilde; bệnh theo. Ngo&agrave;i l&yacute; do kinh tế, trồng c&acirc;y thủy canh hồi lưu cũng gi&uacute;p n&ocirc;ng d&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i n&acirc;ng cao &yacute; thức về kỹ thuật canh t&aacute;c an to&agrave;n&rdquo;.&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">Cả hai m&ocirc; h&igrave;nh trồng rau thủy canh tĩnh v&agrave; hồi lưu n&ecirc;u tr&ecirc;n đều do Trung t&acirc;m Khuyến n&ocirc;ng L&acirc;m Đồng đầu tư. &Ocirc;ng Nguyễn Tr&uacute;c Bồng Sơn, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m khẳng định: &ldquo;Trồng rau bằng phương ph&aacute;p thủy canh l&agrave; phương ph&aacute;p hiện đại, ph&ugrave; hợp với nhu cầu rau sạch của thị trường cũng như giải quyết được vấn đề &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường đất n&ocirc;ng nghiệp. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; hai vấn đề cần giải quyết l&agrave; chi ph&iacute; đầu tư cho trồng thủy canh kh&aacute; cao v&agrave; do đ&oacute;, cần c&oacute; hệ thống ph&acirc;n phối theo hướng rau cao cấp với gi&aacute; b&aacute;n cao hơn. Giải quyết được vấn đề đầu ra, t&ocirc;i tin n&ocirc;ng d&acirc;n Đ&agrave; Lạt sẽ tiếp cận được với việc trồng rau thủy canh kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; khăn&rdquo;.&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><strong>T. L&yacute;</strong> (http://baolamdong.vn)</div>LIÊN KÉT